Vandaag nam de Tweede Kamer 4 moties aan over informatie-uitwisseling in de zorg. Ze gaan over regie en verplichting, over betrokkenheid van privacy- en burgerrechtenorganisaties bij het Informatieberaad en over decentrale koppelvlakken voor MedMij. De Kamer verzoekt de regering:

  • In kaart te brengen of de doelstelling «Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling» van het Informatieberaad voldoende en in samenhang wordt opgepakt en geconcretiseerd en verzoekt de regering tevens, bij gebleken onvoldoende voortgang regie te nemen en te bevorderen dat zorgverleners per 1 januari 2020 in staat zijn gegevens uit te wisselen
  • In het MedMij-programma de realisatie van decentrale koppelvlakken actief te bevorderen, zodat PGO’s ook direct op systemen van zorgaanbieders kunnen aansluiten zonder gebruik van het LSP, zodat ook patiënten die geen toestemming aan het LSP hebben gegeven een PGO naar hun keuze kunnen gebruiken
  • Om, privacy- en burgerrechtenorganisaties actief te betrekken in de kerngroep en de expertcommunities van het Informatieberaad Zorg
  • **(Aangehouden motie)** Regie te nemen en tevens te onderzoeken of het mogelijk is een wettelijke basis te creëren voor het verplichten van een goede, verantwoorde en veilige elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders, en de Tweede Kamer daarover te informeren in de tweede helft van 2018

De volledige teksten van de moties zijn te vinden op de website van de Tweede Kamer.