Ik ben slecht in schaken. Zelfs zo slecht dat ik zelden win. Als ik toch een beetje een kans wil hebben dan speel ik bij voorkeur tegen iemand die direct en precies kan uitleggen waarom een zet is gedaan. Want de kans dat zo iemand echt goed kan schaken, is niet zo groot.

Over hoe mensen beslissen is veel literatuur en er wordt nog steeds veel onderzoek naar gedaan. Beroemd onderzoek, ook in Nederland. Zo als dat van Adriaan de Groot. Een psycholoog die in 1946 cum laude promoveerde op “Het denken van den schaker”.

enter image description here

Ook in de zorg wordt veel onderzoek naar beslissen door zorgprofessionals gedaan. In het boek “Practical Decision Making in Health Care Ethics: Cases and Concepts” trof ik ook weer schaken als voorbeeld aan.

One way to grasp the difference between a rational choice strategy and a recognition-primed decision strategy is to think of how a computer plays a game of chess. The computer uses a rational choice strategy. It considers all the possible moves, then the opponent’s possible counter moves to these moves, then its possible moves after these counter moves, and so on. After comparing thousands of alternatives, it picks the best move.

This artificial intelligence is so powerful that good computer programs can now beat the best chess players. The beginning chess player, by the way, also relies on rational choice strategy. He compares the advantages and disadvantages of possible moves to find the best one. Of course his ability to compare moves and counter moves is far less than that of a computer. The expert player, on the other hand, relies chiefly on a recognition-primed decision approach. He perceives key patterns on the board, considers them rather briefly, and then makes his moves. He has neither the time nor the cognitive ability to calculate the huge number of possibilities implied by each move he could make.

Beslissingen nemen is bij mensen veel meer dan een rationeel afwegingsproces. Er zit, onder andere, veel patroonherkenning in. En het gaat, zowel bij experts als bij anderen, met regelmaat fout. Mooie voorbeelden daarvan, en waarom ze ontstaan, tref je aan in het boek “How doctors think”. Menselijke beslissers, zoals artsen, die een bepaald patroon vaak hebben gezien, delen een nieuw probleem dat er op lijkt al snel bij diezelfde groep in. “Availability heuristics” heet dat. Daniel Kahneman won voor die theorie in 2002 een Nobelprijs.

Als er niet alleen een rationeel afwegingsproces is, dan is het veel lastiger achteraf de keuze uit te leggen. Groopman, de schrijver van “How doctors think”, adviseert patiënten daarom vooral vragen te stellen die voorkomen dat fouten in het denken ongemerkt blijven. Vragen als “Kan het nog iets anders zijn?” of “Is er iets dat niet in het plaatje past?”. Vragen die de patroonherkenning uitdagen. Zijpad: omdat huisartsen minder in een specialistische tunnel zitten is Groopman fan van een eerste triage door huisartsen.

In het debat over algoritmen, en zeker over hun toepassing binnen de overheid, wordt – wat mij betreft - onterecht vooral de aandacht gericht op registers van algoritmen en het eisen van inzicht in hun werking. Dat kan bij simpele algoritmen, die eigenlijk rekenregels zijn. Zodra het complexer wordt, zoals in het geval van zelflerende algoritmen en patroonherkenning, wordt dat een stuk lastiger. Net als bij mensen. En het is ook helemaal niet nodig.

Als je niet alleen focust op de precieze werking van een algoritme, dan kom je op andere oplossingen. Ik noem er 3.

 1. Consultatie, second-opinion en redundantie
  Is de keuze echt lastig, dan wordt in de zorg vaak een collega geconsulteerd. Of, als de patiënt het initiatief neemt, een second-opinion gevraagd. In machines die het altijd moeten doen, denk aan ruimtevaartuigen, worden beslissingen vaak ook door meerdere systemen of algoritmen genomen. Ik vind het geen gek idee om dat voor gevoelige beslissingen op andere gebieden ook te doen. Dat kan op heel veel manieren. Door meerdere algoritmen tegelijk bijvoorbeeld, met steekproeven en second opinion door mensen of door bij voortduring te monitoren op onregelmatigheden en die te willen gebruiken om van te leren.
 2. Transparant leren en verbeteren op basis van uitkomsten
  In de zorg is het gebruikelijk geworden: de eigen uitkomsten gebruiken om van te leren en te verbeteren. Die uitkomsten geven inzicht in verschillen die relevant kunnen zijn. Tussen ziekenhuizen, of tussen groepen die ze behandelen. Dat kan ook op andere terreinen. Door uitkomsten te monitoren en onderzoek te doen naar gevonden verschillen kun je niet alleen individuele fouten vinden en waar mogelijk herstellen, maar ook structurele fouten repareren.
  Dat, overigens, is niet altijd eenvoudig. Er is bijvoorbeeld, begrijpelijk, veel weerstand tegen het gebruiken van nationaliteit of afkomst bij beslissingen. Ook in de zorg is men er voorzichtig mee. Maar het is in sommige gevallen een heel noodzakelijk gegeven. Uit onderzoek naar etniciteit en kanker, in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, blijken er verschillen te bestaan tussen etnische groepen als het gaat om de uitkomsten van diagnose en behandeling van kanker. Verschillen die verklaard kunnen worden door allerlei factoren, zoals sociaal economische en culturele. Maar ook door genetische factoren. Nu steeds meer bekend wordt over genetische factoren van ziekte, en ook behandeling steeds persoonlijker wordt, is het vastleggen van dergelijke gegevens juist een vorm van goede zorg. Zoals bijvoorbeeld ook het aanbod van stamcellen wereldwijd sterk verschilt tussen regio’s, waardoor de kans op een passende behandeling afhangt van je afkomst. Verschillen in uitkomsten onderzoeken vergt daarom een open blik, transparantie en verantwoording.
 3. Ethische begeleiding
  En daarmee kom ik bij mijn derde punt: of het nu om mensen (dokters bijvoorbeeld) of algoritmen gaat, het is de inzet ervan die bepalend is. De bekende dooddoener: met een hamer kun je een spijker inslaan, maar ook een ander pijn doen. Bij de inzet van technologie als CoronaMelder is ethiek daarom voortdurend meegenomen. Dat deden we samen met prof. dr. ir Peter-Paul Verbeek. Met het ECP ontwikkelde hij de aanpak Begeleidingsethiek. Het ministerie van VWS ontwikkelde de daarop gebaseerde “handleiding aanpak begeleidingsethiek voor AI & digitale zorg”. Ethiek beperkt zich natuurlijk niet tot algoritmen. In de zorg is het gebruikelijk om nieuwe onderzoeken, bijvoorbeeld, altijd eerst van een medisch-ethische toetsing te voorzien.


Ik ben, dit alles overwegend, geen fan van een puur instrumentele benadering van AI en algoritmen. Een algoritmeregister en een volledige uitleg van een algoritme (als dat al mogelijk is) voegen niet zoveel toe. Niet in de zorg, niet in het openbaar bestuur. Het gaat om hoe we er mee omgaan. Om de waarborgen, de transparantie en de ethiek van de inzet. Als je je daarop richt kom je tot hele andere oplossingen. Oplossingen die, als je om je heen kijkt in sectoren als de gezondheidszorg, al lang bestaan en hun werking hebben bewezen.

PS
We hebben nog veel te doordenken, zoals terecht door Floor Terra opgemerkt. Denkrichtingen moeten kritisch worden beschouwd. Wat betekent het niet altijd kunnen uitleggen van een algoritme bijvoorbeeld voor het recht op controle van de verwerking en van correctie?

Rationele mensen en niet te vertrouwen algoritmen

In de gesprekken naar aanleiding van deze blog viel mij op dat vaak wordt gedacht dat mensen rationeel zijn en hun handelen kunnen uitleggen en algoritmen niet. Algoritmen zouden daarom met minder vertrouwen moeten worden bekeken. Dat onderscheid maak ik zelf niet. Beide vormen van handelen moeten, wat mij betreft, op dezelfde manier worden beschouwd. Of een diagnose nu door een dokter of een algoritme wordt gesteld: de eisen zijn hetzelfde. Ook omdat mensen niet zo rationeel en bewust handelen als soms wordt gedacht en algoritmen de kans op discriminatie daarom juist ook kunnen verkleinen.

Deze week heeft de Tweede Kamer, onder meer gesteund door Volt Nederland, Fractie Den Haan, PvdA, ChristenUnie, VVD en Pieter Omtzigt een motie aangenomen waarin staat dat de QR-code van positief geteste mensen moet worden geblokkeerd. Die QR-code kan een papieren bewijs zijn, maar ook een bewijs in de app.

Motie blokkeren QR codes na positieve test

Deze blog is geschreven naar aanleiding van deze aangenomen motie. Achter de op zich logische vraag schuilt namelijk een wereld aan dilemma's.

Op LinkedIn plaatste ik twee berichten en vroeg om mee te denken over oplossingen die rekening houden met onder meer privacy en informatieveiligheid. Een bericht over het blokkeren van papieren QR-codes na een positieve test en over het blokkeren van codes in de app zelf. In deze blog zijn beide onderwerpen samengevoegd. Reageren kan op LinkedIn.

Blokkeren van papieren codes

Bij het blokkeren van QR-codes denken veel mensen vooral aan CoronaCheck, de app. Maar meer dan 600.000 mensen hebben al per post hun bewijzen aangevraagd en veel andere mensen hebben een bewijs op papier van bijvoorbeeld hun huisarts gekregen. Daaronder zijn veel ouderen, mensen die minder digivaardig zijn en geholpen zijn door artsen en bibliotheken en mensen zonder burgerservicenummer. Los van alle andere aspecten van het blokkeren na positieve test (ook in de app) levert het blokkeren van papieren codes extra vraagstukken op.

Omdat een coronatoegangsbewijs bewust niet een-op-een aan een persoon is te koppelen, kan zo'n bewijs alleen worden geblokkeerd door ze nu eerst allemaal ongeldig te maken. Mensen moeten dan een nieuw bewijs aanvragen. Nieuwe bewijzen op papier zouden een persoonlijke code moeten hebben om ze bij het scannen aan de deur vanwege een recente positieve test te kunnen blokkeren (met alle risico's vandien).

Om na een positieve test te kunnen blokkeren bij het scannen zou er een publiek toegankelijke zwarte lijst van (codes van) positief geteste mensen moeten komen. Een lijst die voor iedereen beschikbaar is. Door het bestaan van zo'n zwarte lijst kan moedwillig de data van positieve testen verzameld worden en altijd bekend blijven dat iemand positief getest is geweest. Een dergelijke lijst kan ook gelekt worden. Zoals de lijst waar de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit nu onderzoek naar doet.

Maar wellicht overzie ik iets en heeft iemand een goede oplossing die wel meer privacy biedt en die het niet nodig maakt om alle uitgegeven papieren bewijzen te blokkeren?

Blokkeren van codes in de app

In de CoronaCheck-app worden QR-codes elke paar minuten gewijzigd. Daardoor ben je bijvoorbeeld niet te volgen voor scanners. Ook bevatten de binnenlandse coronatoegangsbewijzen niets dat tot jou herleidbaar is. Deze privacybeschermende maatregelen zijn ook wettelijk geborgd.

Natuurlijk kun je het vraagstuk van blokkeren op dezelfde manier oplossen als bij papieren bewijzen (met alle dilemma's van dien, zoals beschreven in de vorige post). Dan zou je alle huidige codes moeten intrekken, opnieuw moeten laten aanmaken en dan wel statisch maken. Maar dan geef je wel veel privacymaatregelen op. Stel je voor dat je het slimmer wilt doen, kan dat? Kun je CoronaCheck als het ware maken tot iets dat voorkomt dat je uit isolatie de kroeg in gaat en blijven voldoen aan eisen van toegankelijkheid, veiligheid en privacy? En moet je dat wel willen? Ik doe hierbij een beroep op jullie denkkracht.

Metafoor

In de passage hiervoor stond eerst "Kun je CoronaCheck als het ware maken tot iets dat een 'slimme enkelband' is" maar veel mensen namen aanstoot aan die metafoor die minder letterlijk moest worden genomen dan mensen deden.

Als u op deze blog bent gekomen omdat u bent verwezen door mensen die geen vertrouwen hebben in ambtenaren in het algemeen en die mij in het bijzonder niet veel goeds toewensen: er is geen complot. Voor een respectvol gesprek over de inhoud van deze blog sta ik altijd open.

De app is zo ontworpen dat er geen stiekem contact is met een database. De app weet ook niet wie jij bent. Je haalt zelf je vaccinatiegegevens of GGD-testgegevens op. Dat doe je met DigiD (alle communicatie is dus gebaseerd op pull, niet op push). Voor mensen zonder DigiD of burgerservicenummer zijn er papieren bewijzen, die kunnen worden ingeladen in de app.

Het toevoegen van een positieve test aan de app kan dus ook alleen uit eigen beweging. De app kan zo worden aangepast dat gebruikers, zeg een of twee keer per dag, verplicht worden om in te loggen met DigiD bij de GGD om te beoordelen of er een recente positieve test is. Als die gevonden wordt, dan kan de QR-code worden geblokkeerd.

Er zijn wel wat nadelen. Stel dat 10 miljoen mensen dat 2 keer per dag doen en iedereen ook 8 uur slaapt, dan zijn er tenminste 300 inlogpogingen per seconde. Dat is meer dan alle systemen aankunnen, dus er zijn mensen die hun code verliezen omdat ze geen contact krijgen. Maximaal 2,6 miljoen mensen per dag kunnen 1 keer inloggen. Daarmee verliezen de overige miljoenen mensen hun QR-code. De wel geslaagde inlogpogingen kosten alleen al aan DigiD-tikken meer dan 150.000 euro per dag. Je zou natuurlijk QR-codes kunnen laten vervallen en mensen vragen ze weer te activeren als ze op pad gaan. Maar dat levert veel pogingen op hetzelfde moment op (de avonden in het weekend bijvoorbeeld), leidt niet tot een prettige gebruikerservaring en waarschijnlijk tot meer gedoe bij de controle (als mensen de code niet hebben geactiveerd door nogmaals in te loggen met DigiD bij de GGD).

Een ander nadeel is dat alle mensen zonder DigiD of zonder burgerservicenummer na een dag hun QR-code in de app kwijt zijn. De oplossing is immers alleen geschikt voor mensen met DigiD dus zij kunnen geen bewijs ophalen van het niet hebben van een positieve test. Je sluit dus veel mensen uit.

Best wel wat consequenties dus. Maar misschien zie ik veel logischere oplossingen over het hoofd?

Tot slot

De Tweede Kamer heeft recent een Commissie Digitale Zaken ingesteld. Deze commissie omschrijft de aanleiding als volgt:

Digitalisering verandert onze samenleving radicaal. Nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie, algoritmen, Big Data, robotica, quantumcomputers, Internet of Things en de cloud hebben grote gevolgen, zeker in samenhang met elkaar. Deze ontwikkelingen gaan snel en hebben invloed op onder meer de werkgelegenheid, onze veiligheid, de democratie, onze privacy, de verhouding tussen burgers onderling, en tussen burgers en de overheid.

Het begrijpelijke verzoek dat een QR-code moet kunnen worden kunnen ingetrokken na een positieve test lijkt vooralsnog niet makkelijk realiseerbaar zonder concessies te doen aan waarden als privacy en laat zien hoe actueel de analyse van de commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer is.

Dit is een blog in een serie waarin ik vragen beantwoord over het wetsvoorstel “Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg”. Een wetsvoorstel dat beoogt om stap voor stap de zorg te digitaliseren. Zodat faxen, brieven of DVD’s op de buik van een patiënt steeds minder voorkomen. Het is een wet waaronder gegevensuitwisselingen kunnen worden aangewezen die tenminste digitaal moeten verlopen. Dat kan op twee manieren. Door aan te wijzen dat ze elektronisch moeten verlopen (spoor 1 van de wet) of door ook aan te wijzen hoe, volgens welke norm, dat moet (spoor 2). Het is een wet waarover vragen zijn. In een serie blogs ga ik in op die vragen. Heb je ook een vraag? Laat deze gerust weten; via LinkedIn bijvoorbeeld.

Hoe verhoudt de Wegiz zicht tot de Wabpvz?

Na mijn eerdere blog over de Wegiz en toestemming kreeg ik veel vragen over de verhouding van het wetsvoorstel tot de Wet aanvullende bepaling verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). Deze wet regelt onder meer het recht op digitaal afschrift van de eigen medische gegevens en de verplichting om aan normen ten aanzien van informatiebeveiliging te voldoen.

Er is echter nog iets dat de Wabvpz regelt, en dat geldt voor uitwisselingssystemen. Als daarvan gebruik wordt gemaakt dan is vanwege de bepalingen in de Wabvpz toestemming nodig voor het ongericht raadpleegbaar maken van medische informatie. Nu doet het woord “uitwisselingssystemen” denken dat het hierbij gaat om alle gegevensuitwisseling in de zorg. Maar dat is dus niet zo. Het gaat om een specifieke technische inrichting, waarbij informatie ongericht raadpleegbaar wordt gemaakt voor andere zorgverleners. Als de uitwisseling technisch zo werkt, dan is de extra toestemming nodig. Die moet ook specifiek zijn. Iets als “ik geef aan mijn huisarts toestemming om mijn samengevatte gegevens opvraagbaar te maken door de huisartsenpost voor waarneming”.

De Wegiz bepaalt dat normen voor gegevensuitwisseling er voor moeten zorgen dat niet alleen via uitwisselingssystemen kan worden uitgewisseld. Want anders is voor mensen die geen toestemming geven voor beschikbaarstelling van hun informatie geen gegevensuitwisseling mogelijk, ook als er volgens de WGBO geen uitdrukkelijke toestemming nodig is.

Een recent voorbeeld illustreert waarom dat belangrijk is.

Naast de GGD en allerlei zorginstellingen vaccineren ook huisartsen mensen tegen COVID-19. Volgens de Europese verordening die het Digitaal Corona Certificaat (DCC) regelt, mogen ze die gegevens verwerken voor zo'n DCC. Daar is geen aparte toestemming meer voor nodig.

Maar er is op dit moment geen manier om die gegevens vanuit de CoronaCheck-app op te halen uit de gebruikte huisartsinformatiesystemen, anders dan via een uitwisselingssysteem. En dat mag niet, omdat de toestemming die gegeven is door mensen voor het raadpleegbaar maken van hun gegevens niet is gegeven voor dit doel. Daarnaast zou langs deze route ook niet voor iedereen informatie beschikbaar zijn.

Precies dit is de reden waarom (aldus de Wegiz) ook op een andere manier dan via uitwisselingssystemen (zoals bedoeld in de Wabvpz) moet kunnen worden uitgewisseld.

In een brief aan de Tweede Kamer is dat als volgt opgeschreven:

Eerder heb ik uw Kamer gemeld dat mogelijk ook vaccinatieregistraties bij huisartsen direct via CoronaCheck opvraagbaar zullen worden. De technologie van de meeste huisartsinformatiesystemen maakt directe aansluiting echter niet mogelijk. Hiervoor is een tijdelijke route via het Landelijk Schakelpunt (LSP) onderzocht die niet haalbaar is gebleken. In dit geval is namelijk sprake van een uitwisselingssysteem dat gegevens ongericht raadpleegbaar maakt. De toestemming die mensen hebben gegeven voor die beschikbaarstelling ziet op huisartswaarneming en niet op CoronaCheck, waardoor de gegevens niet voor dit doel mogen worden gebruikt. Hoewel er een juridische grondslag is voor het leveren van vaccinatiegegevens door huisartsen aan CoronaCheck, staat hier de technische wijze waarop die uitwisseling via het LSP zou worden vormgegeven de koppeling in de weg. Mochten bepaalde huisartsinformatiesystemen wel direct benaderbaar zijn voor CoronaCheck zal getracht worden met deze systemen alsnog een koppeling te realiseren.

Tot slot: het technische alternatief is er al. De systemen van de GGD en het RIVM worden bijvoorbeeld direct (via Internet) vanuit CoronaCheck bevraagd. Vandaar de laatste zin: zodra het kan zullen ook huisartsinformatiesystemen worden aangesloten.

Dit is een blog in een serie waarin ik vragen beantwoord over het wetsvoorstel “Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg”. Een wetsvoorstel dat beoogt om stap voor stap de zorg te digitaliseren. Zodat faxen, brieven of DVD’s op de buik van een patiënt steeds minder voorkomen. Het is een wet waaronder gegevensuitwisselingen kunnen worden aangewezen die tenminste digitaal moeten verlopen. Dat kan op twee manieren. Door aan te wijzen dat ze elektronisch moeten verlopen (spoor 1 van de wet) of door ook aan te wijzen hoe, volgens welke norm, dat moet (spoor 2). Het is een wet waarover vragen zijn. In een serie blogs ga ik in op die vragen. Heb je ook een vraag? Laat deze gerust weten; via LinkedIn bijvoorbeeld.

De Wegiz, waarom bepaalt de overheid niet zelf de standaarden?
De Wegiz biedt de handvaten om stapsgewijs elektronische gegevensuitwisseling te verplichten. Die verplichting gebeurt via normen. Bij de opstelling van die normen zijn alle relevante partijen betrokken. Patiënten, zorgaanbieders, ICT-leveranciers, etc. Het is dus niet de overheid die zelf de standaarden bepaalt. Dat is zo vanwege de rol van de overheid in Nederland als het gaat om de gezondheidszorg.

Er zijn landen waar dat anders gaat. In die landen is vaak de overheid betrokken bij het leveren van zorg. Dat is bijvoorbeeld zo in de Verenigde Staten (denk aan de zorg aan veteranen) of in verschillende Europese landen (denk aan het Verenigd Koninkrijk). In dat geval kunnen voorwaarden ten aanzien van taal en techniek worden meegegeven bij inkooptrajecten omdat de overheid de inkopende partij is. Zo is bijvoorbeeld "Blue button" ontstaan in de Verenigde Staten waarmee veteranen toegang krijgen tot hun eigen gezondheidsgegevens.

Daarnaast zijn er landen waarin de overheid voorzieningen aanbiedt voor de uitwisseling van medische gegevens. Waar in Nederland sinds 2011 (na de afwijzing van de Wet EPD) de overheid geen betrokkenheid meer heeft bij specifieke infrastructuren voor uitwisseling is dat in andere landen wel het geval (zoals bijvoorbeeld in Denemarken, Estland, Portugal en Frankrijk). Door voorwaarden te stellen aan de verplichte aansluiting op nationale of regionale uitwisselingsinfrastructuren is dan een aparte wet minder nodig.

Dit is een blog in een serie waarin ik vragen beantwoord over het wetsvoorstel “Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg”. Een wetsvoorstel dat beoogt om stap voor stap de zorg te digitaliseren. Zodat faxen, brieven of DVD’s op de buik van een patiënt steeds minder voorkomen. Het is een wet waaronder gegevensuitwisselingen kunnen worden aangewezen die tenminste digitaal moeten verlopen. Dat kan op twee manieren. Door aan te wijzen dat ze elektronisch moeten verlopen (spoor 1 van de wet) of door ook aan te wijzen hoe, volgens welke norm, dat moet (spoor 2). Het is een wet waarover vragen zijn. In een serie blogs ga ik in op die vragen. Heb je ook een vraag? Laat deze gerust weten; via LinkedIn bijvoorbeeld.

De Wegiz, dat sluit toch niet aan op toestemming van patiënten?
Vaak wordt gedacht dat voor alle gegevensuitwisseling tussen zorgprofessionals apart toestemming nodig is. Dat is niet zo, er zijn veel meer grondslagen dan toestemming. De Wegiz biedt ook geen nieuwe grondslag voor gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders. Als er mag worden uitgewisseld, dan moet dat straks vanwege de wet stapsgewijs ook tenminste elektronisch. Als je een recept per fax naar de apotheek stuurt, dan moet je straks ook tenminste elektronisch het recept aan de apotheek doorgeven. De wet regelt daarvoor niet de grondslag, die moet er al zijn. Als die er niet is, dan hoeft er dus ook niet (digitaal) te worden uitgewisseld. De Wegiz dwingt zorgprofessionals niet hun beroepsgeheim te doorbreken maar geldt alleen als er al een grondslag is voor gegevensuitwisseling. De Wegiz dwingt ook niet om gegevens uit te wisselen die je niet wil uitwisselen. Als je nu gegevens niet op een doorverwijzing zet, bijvoorbeeld, hoeft dat onder de Wegiz ook niet. De zorgprofessional bepaalt wat nodig is om te melden. Maar als je iets uitwisselt, dan moet dat straks tenminste ook digitaal en zo dat de ontvanger het ook kan inlezen. De wet verandert niets aan de grondslagen voor uitwisseling en dus ook niet aan toestemming.

Ik schreef al eerder dat er veel verwarring is over toestemming voor gegevensuitwisseling. Veel gegevensuitwisseling is nu technisch zo ingericht dat gegevens al worden klaargezet voor nog onbekend later gebruik. Dan is inderdaad toestemming nodig. Terwijl in het zorgproces zelf die aanvullende toestemming heel vaak niet nodig is. Want toestemming is maar één van de grondslagen voor gegevensuitwisseling. En je komt pas bij toestemming, als die andere grondslagen er niet zijn. Als je een andere dokter consulteert, bijvoorbeeld, is extra toestemming om dan ook de gegevens uit te wisselen niet nodig. Dat geldt bijvoorbeeld ook bij doorverwijzing. Als een patiënt heeft ingestemd met de doorverwijzing, hoort daar ook de uitwisseling van de benodigde gegevens al bij. De Wegiz verandert daar niets aan. Maar wat wel waar is: er is veel onduidelijkheid over grondslagen voor gegevensuitwisseling. Of die nu op papier is, of digitaal.

Misverstanden over toestemming
Die onduidelijkheid komt als eerste, ik noemde het al, omdat veel gegevensuitwisseling nu zo is ingericht dat per definitie extra toestemming nodig is. Als je gegevens alvast elektronisch klaarzet, zonder te weten wie het gaat ophalen, dan is extra toestemming nodig. Want als je het zo doet, dan doorbreek je als zorgprofessional je beroepsgeheim. Toestemming is daarvoor de enige grondslag die er is (want je weet niet wie de gegevens ophaalt). Omdat veel gegevensuitwisseling zo werkt op dit moment, zijn veel mensen gaan denken dat altijd toestemming nodig is. Dat is niet zo. De Wegiz zegt daarom ook niets over toestemming, want gaat uit van een grondslag voor uitwisseling. Als je mag uitwisselen, dan moet het digitaal. Dat is de kern van de wet.

We zijn dus gaan denken dat toestemming altijd nodig is, terwijl dat niet zo is. Dat vergt vooral aandacht in opleiding, en veel communicatie en voorlichting. Niet over toestemming, maar over grondslagen voor gegevensuitwisseling. Waar toestemming er één van is, maar zeker niet de belangrijkste. Daarom gebruik ik zelf vaker het begrip "grondslag" dan het begrip "toestemming".

Beroepsgeheim strikt geregeld
Elke zorgprofessional heeft beroepsgeheim en voert een eigen dossier. Zodat mensen erop kunnen vertrouwen dat wat besproken wordt binnenskamers blijft. Als je als dokter gegevens uitwisselt, doorbreek je dat beroepsgeheim. Vaak mag dat (ik noemde al doorverwijzen of consulteren, maar medebehandeling is ook zo’n reden). En dat is ook logisch. Het zou toch gek zijn als de nachtverpleging je in het ziekenhuis wakker zou moeten maken om toestemming te vragen om je medicatie in te zien.

Op andere momenten mag dat niet. Zo mag de oncoloog niet zomaar jouw gegevens bij de cardioloog opvragen, die je voor een andere aandoening behandelt. Dat mag alleen met jouw toestemming. Dat is niet overal zo geregeld. Er zijn landen waarin dokters elkaar mogen inlichten als dat nodig is voor een behandeling. Maar in Nederland is daarvoor geen andere grondslag dan toestemming.

Er zijn ook momenten waarop goede zorg en beroepsgeheim in elkaars weg lijken te staan. Dat geldt bijvoorbeeld als een arts medicatie voorschrijft. Dan moet, volgens de richtlijnen die bepalen wat goede zorg is, eerst een medicatieoverzicht worden opgesteld. Dat is een overzicht waarin al jouw actuele medicatie is opgenomen. Daarvoor heb je de gegevens nodig van iedereen die jou op dat moment behandelt. Maar die mogen dat niet zonder jouw eigen toestemming doorgeven. Want door de voorgeschreven medicatie te melden aan iemand die je voor iets anders behandelt, doorbreken ze hun beroepsgeheim zonder dat ze daarvoor een andere grondslag dan jouw toestemming hebben.

De Wegiz brengt geen nieuwe grondslag aan voor gegevensuitwisseling. Daarvoor zou aanpassing nodig zijn van ons denken over beroepsgeheim en over de bijbehorende grondslagen voor gegevensuitwisseling.

Binnen zorgaanbieders gaat het anders
Ik schreef hiervoor al: het zou niet werken als de nachtverpleging je wakker zou moeten maken voor toestemming. Dat is ook niet zo. Binnen een zorgaanbieder is sprake van “high trust, high penalty”. Zorgaanbieders moeten loggen wie dossiers raadpleegt, en ingrijpen als mensen zonder reden gegevens inkijken. Er zijn veel voorbeelden van dat ingrijpen. Meerdere keren per jaar worden mensen die onbevoegd dossiers hebben ingezien berispt, of zelfs ontslagen. En ook zorgaanbieders die het te makkelijk maken om in dossiers te kijken worden aangesproken. Maar de hoofdbehandelaar, onder wiens verantwoordelijkheid het dossier wordt gevoerd, die is in dit geval niet verantwoordelijk.

Anders is het tussen zorgaanbieders. Als een zorgprofessional iets elektronisch klaar zet voor een collega bij een andere zorgaanbieder, zonder dat duidelijk is wie het gaat ophalen, dan mag dat alleen met toestemming. Binnen zorgaanbieders mag het wel, omdat er wordt gewerkt met één dossier waar iedereen toegang toe kan hebben. Tussen zorgaanbieders mag dat niet. Waar binnen de zorgaanbieder wordt gekeken naar de persoon die zich zonder reden toegang verschaft, ligt de verantwoordelijkheid tussen zorgaanbieders bij de zorgprofessional die de gegevens beschikbaar stelt.

De Wegiz verandert daar niets aan. Daarvoor zou aanpassing nodig zijn van ons denken over beroepsgeheim en grondslagen voor gegevensuitwisseling.

Toestemming geven is ingewikkeld
Als toestemming alsnog nodig is, dan is dat ingewikkeld geven. Dat is al zo in de papieren praktijk. Als een oncoloog iets nodig heeft van een cardioloog, het voorbeeld van hierboven, dan is dat soms veel gedoe. Jouw toestemming moet duidelijk zijn (een handtekening op een papier bijvoorbeeld), de arts die de gegevens verstrekt moet zich ervan vergewissen dat die toestemming echt van jou is, dat de oncoloog echt een dokter is, en moet het dan ook nog bij de oncoloog zien te krijgen. Er is geen simpele manier om dat elektronisch te doen. Er zijn landen die daarin iets verder zijn. In Oostenrijk, bijvoorbeeld, worden de elektronische toestemming van de patiënt en de vraag van de oncoloog gecombineerd tot één verzoek aan de cardioloog. Die kan dan, geautomatiseerd, de gegevens verstrekken omdat zeker is dat je toestemming hebt gegeven en dat het echt een dokter is aan wie de gegevens worden verzonden. In het huidige Internettijdperk zou je denken aan een pop-up bericht op je telefoon waarna je toestemming geeft en de informatie kan worden opgehaald. Maar zover zijn we nog niet.

De Wegiz verandert niets aan hoe we toestemming regelen. Maar het zou wel veel schelen als dat makkelijker werd.

Dit is een blog in een serie waarin ik vragen beantwoord over het wetsvoorstel “Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg”. Een wetsvoorstel dat beoogt om stap voor stap de zorg te digitaliseren. Zodat faxen, brieven of DVD’s op de buik van een patiënt steeds minder voorkomen. Het is een wet waaronder gegevensuitwisselingen kunnen worden aangewezen die tenminste digitaal moeten verlopen. Dat kan op twee manieren. Door aan te wijzen dat ze elektronisch moeten verlopen (spoor 1 van de wet) of door ook aan te wijzen hoe, volgens welke norm, dat moet (spoor 2). Het is een wet waarover vragen zijn. In een serie blogs ga ik in op die vragen. Heb je ook een vraag? Laat deze gerust weten; via LinkedIn bijvoorbeeld.

De Wegiz, gaat dat niet eeuwig duren?
Normering kost tijd, soms zelfs veel tijd. Daarom kost een “Spoor 2 aanwijzing” onder de Wegiz tijd. Zorgprofessionals moeten allereerst bepalen welke informatie nodig is voor goede zorg, standaarden moeten worden ontwikkeld, er moet een NEN-norm komen, systemen moeten aangepast en dan pas kan de verplichting in gaan.

Voor een beetje ingewikkelde gegevensuitwisseling duurt dat zo een paar jaar. Als je verwacht dat de zorg pas echt digitaal uitwisselt als voor alles een norm bestaat, zou het inderdaad wel eens lang kunnen duren. Maar zo zal het niet gaan. Daar zijn meerdere redenen voor.

Niet alles wordt volledig genormeerd
Een van de redenen dat het niet zo lang hoeft te duren is dat de aanwijzing “Gij zult elektronisch uitwisselen” zonder een bijbehorende norm op te leggen snel kan gaan. Dan nog steeds zijn generieke normen van toepassing (zoals ten aanzien van informatiebeveiliging), maar in plaats van eerst te wachten op normering moet het tenminste digitaal verlopen. Remko Nienhuis schreef in zijn blog over de verborgen parels in de Wegiz hoe dit kan zorgen voor “bottom-up innovatie”. Zijn brede interpretatie van de Wegiz is correct. De wet zorgt voor beweging, zowel “top down” als “bottom-up”.

De Wegiz werpt zijn schaduw vooruit
Hoewel de Wegiz er nog niet is en niet direct alle elektronische gegevensuitwisseling zal verplichten, is die beweging al te zien. Niets staat het zorgveld in de weg om ook zelf, samen met alle betrokkenen, stappen te zetten. Laat dat precies zijn wat gebeurt.

Een mooi voorbeeld is de uitwisseling van de Basis Gegevensset Zorg. Dat is de samenvatting van medische gegevens die eigenlijk in elke behandeling nodig is en die bijvoorbeeld veel lijkt op de zogenaamde “International Patient Summary”. Geïnspireerd door de aanpak van de Wegiz zijn leveranciers bezig gegaan om voorstellen te doen voor een “technische afsprakenset” voor de uitwisseling van de Basisgegevensset Zorg (BGZ) . Precies zoals de Wegiz beoogt te gaan doen. Laat de BGZ nou ook één van de voorbeelden zijn die beoogt zijn te gaan verplichten. Voordat het wetsvoorstel behandeld is, worden dus al concrete stappen gezet die de zorg vooruit gaan helpen.

Alle begin is moeilijk
Bij de eerst verplicht elektronische gegevensuitwisselingen is veel nieuw. De standaarden voor de informatie die er in is opgenomen, de techniek van de uitwisseling, etc. Er is een eerste keer dat medicatie in een norm voorkomt, bijvoorbeeld, en ook dus een eerste keer dat wordt bepaald hoe moet worden uitgewisseld.

Maar de tweede keer, als medicatie in een andere uitwisseling nodig is, hoeft heel veel werk niet meer gedaan. Er is al een keer bepaald welke gegevens er worden uitgewisseld, en ook al hoe. Zie het als legoblokjes die opstapelen tot telkens een nieuwe gegevensuitwisseling. Na een tijdje zijn de meeste blokjes wel gemaakt, en is het een kwestie van een nieuwe stapel bouwen om een nieuwe gegevensuitwisseling te realiseren.

Normen die voor alle uitwisseling gelden hebben direct impact
Tot slot zullen er generieke normen ontstaan die altijd gelden. Die zijn er al, bijvoorbeeld, voor informatiebeveiliging in de zorg. Dergelijke generieke normen zullen er ook komen voor andere zaken die in elke gegevensuitwisseling nodig zijn. Zo is er nu NTA-7516, de norm voor veilig mailen in de zorg. Omdat dit soort normen gaat gelden voor alle uitwisseling, zullen deze sneller impact hebben dan de stapsgewijze aanwijzing van elektronische gegevensuitwisselingen.

Ik schreef er al eerder over (zoek maar eens op “privacy” in mijn blogs ): wat mij betreft staat privacy goede gegevensuitwisseling niet in de weg. Het kan zelfs leiden tot hele mooie innovaties. “Privacy by design” is het uitgangspunt in de AVG (artikel 25). Maar hoe werkt dat dan in de praktijk?

"Privacy by design" is niet iets maken en daarna in een Privacy Impact Assesment (of PIA, nog zo’n eis van de AVG) rechtvaardigen welke keuzes je hebt gemaakt. Eerder werkt het andersom: door eerst zo’n PIA te maken en daarna pas te starten met ontwikkelen krijg je de mooiste oplossingen. Design by privacy dus.

Dat is de manier waarop we werken als het gaat om de digitale ondersteuning van de pandemie. Zo is CoronaMelder tot stand gekomen, maar bijvoorbeeld ook CoronaCheck.

Klinkt vaag toch, “privacy by design”? Dat is ook zo en vraagt dus om een concreet voorbeeld. Laten we CoronaCheck nemen.

Eind vorig jaar stelden wetenschappers en anderen voor om in situaties dat de epidemiologische situatie dat eigenlijk niet toelaat toch meer contacten toe te staan (denk aan evenementen bijvoorbeeld). Dat zou kunnen - zeiden ze - als je de risico's verlaagt door een negatieve test voorafgaand aan zo'n evenement. Daaruit is het idee ontstaan van toegangstesten. Aan de poort bewijzen dat je recent negatief getest bent.

Maar hoe bewijs je dat dan? Dat kan natuurlijk met een testuitslag met al je gegevens erop. Maar het gaat om jouw eigen medische gegevens en dus is dat niet de meest wenselijke situatie. Kan het niet anders?

Toen ons gevraagd werd om daarover na te denken (en over de digitale technologie om dat mogelijk te maken) stelden we privacy centraal. Er zou bijvoorbeeld een wettelijke grondslag moeten zijn om de benodigde gegevens te verwerken (die wet is recent door de Eerste Kamer aangenomen ), mensen moeten niet volgbaar zijn over bezoeken van verschillende evenementen heen, het moet niet mogelijk zijn om aan de poort te zien wat de reden van het verlaagde risico is (zoals een test of juist een vaccinatie), er moet geen centrale database komen van die gegevens en het is niet nodig om al je gegevens in een bewijs op te nemen om het waarschijnlijk genoeg te maken dat het bewijs inderdaad bij jou hoort.

Dat nadenken over gegevensbescherming heeft geleid tot CoronaCheck, een app waarin je de gegevens van jouw negatieve test (en straks ook je vaccinatie) veilig ophaalt bij de testaanbieder en opslaat op (alleen) je eigen telefoon, en er een QR-code van maakt die kan worden gescand. Maar dan wel op een manier waardoor de risico’s die ik hiervoor noemde sterk zijn verminderd.

Zo verandert de QR-code voortdurend (en heeft het dus geen zin om QR-codes te vergelijken als je meerdere evenementen bezoekt), is in de QR-code niet opgenomen of het gaat om een negatieve test of een vaccinatie en zijn alleen je initialen, je geboortedag en geboortemaand opgenomen. Omdat soms ook initialen heel zeldzaam zijn hebben we er (op basis van gegevens van het Meertensinstituut) zelfs voor gezorgd dat nog minder informatie wordt getoond bij zeldzame initialen.

De QR-code die je laat zien bij een deur is daarmee niet volgbaar over locaties heen, zegt niet of je een test of vaccinatie hebt gehad en vertelt niet precies wie je bent.

De manier waarop het werkt is beschreven in de wet en in de komende wettelijke regelingen. Binnenkort gaat ook de DPIA die het helemaal uitlegt naar de Tweede Kamer. Zodat voor iedereen duidelijk is hoe het werkt, welke gegevens verwerkt worden en door wie. De broncode van de app staat op GitHub zodat iedereen kan controleren dat het ook echt zo werkt.

De ontwikkeling van de wet, het bedenken van de werkwijze en het ontwerpen en maken van de techniek gingen de afgelopen maanden hand in hand. Beleid en uitvoering als werelden die elkaar beïnvloeden om te komen tot privacy by design. Of wat mij betreft dus beter nog: design by privacy.

Gaat het dan alleen om privacy? Nee, zeker niet. Privacy, security en toegankelijkheid zijn het uitgangspunt. Niet alleen van de app, ook van de keten. Zo moeten testaanbieders die aansluiten op CoronaCheck aan allerlei eisen voldoen.

Design by privacy, security en toegankelijkheid: het lijkt ingewikkeld en begrenzend, maar het is het juist niet. Het leidt tot innovatieve oplossingen en is zelfs extra leuk. Zo leuk dat de ontwikkelaars die dit nu een tijdje samen doen zelf met voorstellen komen hoe privacy wellicht nog net iets beter ingebed kan.